Tuyển Dụng Giám Đốc Kinh Doanh Bất Động Sản TP.HCM

Tuyển Dụng Giám Đốc Kinh Doanh Bất Động Sản TP.HCM

Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Bất Động Sản


MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC:
👉- Điều hành chung hoạt động bộ phận kinh doanh.
👉- Chịu trách nhiệm về doanh số của bộ phận kinh doanh.
👉- Xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm, kênh phân phối, giá bán, …
👉- Lập kế hoạch kinh doanh theo năm, quý, tháng.
👉- Quản lý và giám sát hiệu quả thực hiện của hoạt động kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.
👉- Quản lý và đôn đốc nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh.
👉- Duy trì hệ thống phân phối, thừng xuyên thăm khách hàng và mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các đối tác nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.
👉- Quản lý việc xây dựng và thực hiện các quy trình liên quan đến hoạt động của phòng kinh doanh.
👉- Quản lý việc lập kế hoạch đào tạo, phát triển nhân sự, đánh giá nhân viên và tham mưu cho Quản lý trực tiếp giải quyết các vấn đề nhân sự phụ trách.
👉- Báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh cho cấp quản lý trực tiếp theo định kỳ hay ngay khi có yêu cầu.
👉- Điều tra thông tin thị trường, thông tin khách hàng, đưa ra những chính sách bán hàng phù hợp.
👉- Đôn đốc việc thanh toán, đảm bảo không có công nợ quá hạn không rõ nguyên nhân.
👉- Thực hiện những chương trình lớn trong năm như hội nghị khách hàng, …
👉- Tham gia ý kiến, đề xuất, yêu cầu các phòng ban có liên quan đến hoạt động kinh doanh; Có trách nhiệm thẩm định các kế hoạch quảng cáo, marketing, trước khi trình Ban Tổng Giám đốc.
👉- Xây dựng kế hoạch về nhân sự, kế

Trả lời

Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0862.920009